Chyba
  • XML Parsing Error at 1:171. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:99. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:79. Error 9: Invalid character

Hlinkov opltenie plastovch okien

spokojnos? s hlinkovm opltenm GEALAN profil hlinkovho opltenia GEALAN hlinkov opltenie GEALAN rzne farebn prevedenia rzne farebn prevedenia hlinka

Firma GEALAN ponka k vybranm profilom systmov S 7000 IQ, S 8000 IQ a zdvine posuvnm dverm monos? prida? na vonkajiu stranu okien individulne stvrnen hlinkov opltenie. Z toho vyplva vysok odolnos? a dlh ivotnos? okien.

Rozhodujca vhoda hlinkovho opltenia tkvie v kombincii farebnho rieenia (nalakovanie, eloxovanie alebo nananie prkovej farby) a materilu - hlinka. Tto skuto?nos? dva projektantom / architektom a investorom rozmanit monosti stvrnenia objektov alebo obytnch domov.

Aby bolo mon zhotovi? okno s hlinkovm opltenm, nemus vrobca okien spolupracova? so iadnym ?alm dodvate?om, pretoe hlinkov opltenie v farebne neutrlnom preveden dostane ako zkladn tovar od firmy GEALAN. Hlinkov opltenia, plnovan pre konkrtne okn sa nalakuj, naeloxuj alebo nafarbia prkovou farbou v mieste intalcie. To umo?uje vo vrobe najvyiu mieru flexibility. Ani dodvka objemovo malej zkazky v danej farbe tak nepredstavuje iadny problm.

Dokonal povrch, ?ubovo?n farba ?i elox, detail napojenia hlinkovch lt na tupo vylu?ujcich otvranie pr pri tepelnej dilatcii ponkaj dokonal nad?asov vzh?ad Vaich okien.

Pod hlinkovmi litami sa skrva Gealan S 8000 IQ EXTRA CLASS so vetkmi svojimi technickmi prednos?ami.

Kombincia, ktor by ste mrne h?adali inde


Opltenie plastovch okien hlinkovmi litami

So systmom Gealan si mete dopria? farebn okn bez kvalitatvnych kompromisov. Dokonal povrch, ?ubovoln farba ?i elox a zaoblen napojenia hlinkovch lt ponkaj dokonal nad?asov vzh?ad vaich okien.

Vhody okien s hlinkovm povrchom

  • irok vber atraktvnych farieb pre povrchov pravu
  • spory energie, hlinkov okn maj horie tepelnoizola?n vlastnosti
  • elegantn dizajn interiru - pod?a elania me by? hlinkov opltenie len v interiri, z vonku mu ma? okn klasick vzh?ad (alebo naopak)
Zaujmaj vs celohlinkov okn alebo dvere? Kliknite sem...

Hlinkov dvern vplne s v?aka svojim vlastnostiam idelne pre pouitie v hlinkovch i plastovch systmoch. Maj overen systm s preruenm tepelnho mosta - nedochdza k tepelnm stratm a roseniu na povrchu rmu krdla.
Hlinkov dvere psobia u?achtilm dojmom, s rozmerovo stle, odoln vo?i prostrediu i mechanickmu pokodeniu.
Vplne hlinkovch dver maj modern dizajn s drkami vyrobenmi vyspelou CNC technolgiou.
Pouitie je vhodn vo frekventovanch priestoch: obchody, kancelrie, sklady...

Naa ponuka

Katalg produktov

Vyiadajte si cenu plastovch okien

Z fotogalrie


novostavby-6
plastov okn-21
plastov dvere-12
plastov dvere-7
plastov dvere-9
plastov okn-4

Zkladn kontakty

Pavol Sivo?

Rybnkov 7/A, 91701 Trnava
mobil: 0903 888 504
mail: trnava@aneko.sk
vetky kontakty...
Aneko Partneri